Każda praca związana z użyciem urządzeń technicznych wymaga odpowiednich kwalifikacji i zachowania zasad bezpieczeństwa. Obecnie jednym z najczęściej stosowanych urządzeń jest wózek widłowy. Pracownicy magazynów, fabryk czy sklepów wielkopowierzchniowych dzięki wózkom jezdniowym podnośnikowym łatwiej i sprawniej mogą wykonywać swoją pracę.

Osoby, które obsługują lub konserwują wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do pracy z nimi.
Nabycie nowego wózka widłowego obliguje osobę eksploatującą do zgłoszenia urządzenia do jednostki dozoru technicznego z informacją o chęci wykorzystywania wózka i poddawaniem go regularnym badaniom technicznym, które będą wykonywane przez inspektora dozoru technicznego w obecności konserwatora i obsługującego wózek. Operator wózka powinien zapewnić codziennie właściwy stan techniczny wózka.

Dokumenty
Nim rozpocznie się pracę z wózkiem widłowym jezdniowym podnośnikowym powinno się również sprawdzić czy zezwolenie na eksploatację wydane przez jednostkę dozoru technicznego jest ważne oraz czy wynik ostatniego przeglądu dokonanego przez konserwatora jest pozytywny. Warto również sprawdzić czy posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje są odpowiednie do wózka, na którym zamierza się pracować.

Utrzymanie wózka widłowego
Konserwacją wózka widłowego może zajmować się konserwator, który posiada zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego, np. UDT. Należy pamiętać, że naprawy mogą być robione wyłącznie przez zakłady posiadające uprawnienia, odpowiednio do naprawy lub modernizacji, wydane przez jednostkę dozoru technicznego, np. UDT.

Instrukcja obsługi
Osoba, która jest odpowiedzialna za konserwację i pracę z wózkiem widłowym, wszystkie czynności związane z jego obsługą powinna wykonywać zgodnie z instrukcją eksploatacji opracowaną przez producenta, przepisami o dozorze technicznym oraz przepisami BHP.

Zakres prac
Nim rozpocznie się pracę, powinny zostać określone zagrożenia związane z użytkowaniem wózka w danym miejscu pracy. Oczywiście należy wiedzieć jaki rodzaj ładunków będzie przewożony. Jak również jakie środki trzeba stosować dla zachowania bezpieczeństwa w zależności od tras przejazdowych.
Przed rozpoczęciem pracy warto też sprawdzić oznakowania na wózku, tabliczki ostrzegawcze i informacyjne. Czy wózek widłowy posiada sprawny układ hydrauliczny, czy nie  ma wycieków oleju, jak również czy nie ma ewentualnych uszkodzeń kół, podwozia, panelu sterowniczego i jak działa.  Powinno się zwrócić uwagę na właściwe oświetlenie, sygnalizację i baterię akumulatorową wózka.

Stan techniczny wózka
Należy sprawdzić stan techniczny wózka widłowego w oparciu o jego instrukcję eksploatacji. Sprawdź: hamulec postojowy i zasadniczego z obciążeniem i bez; sprawdzenie stanu technicznego wideł;
W dokumentach eksploatacyjnych wózka należy odnotować wyniki sprawdzenia stanu technicznego wózka. Jeżeli pojawiły się usterki należy to wskazać.

Środki ochrony osobistej
Pracujący powinien być wyposażony we właściwe środki ochrony osobistej, przykładowo: kask, rękawice, okulary, ochronniki słuchu.

Odpowiedni udźwig 
Pracując z wózkiem widłowym nie można wykonywać czynności, do których wózek nie jest przystosowany. Nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu. Ładunek powinno się pobierać i odstawiać ostrożnie i dokładnie.

Zabronione jest holowanie wózków lub innych pojazdów jeżeli wózek nie jest przystosowany do tego celu.

Tylko odpowiednio przystosowane wózki widłowe mogą pracować w pomieszczeniach zawierających gazy lub pyły, które mogą spowodować pożar lub eksplozję.

Transport jedynie ładunków
Pamiętaj, że wózki widłowe głownie są przystosowane do podnoszenia ładunków a nie ludzi. Nie wolno transportować ani podnosić osób za pomocą wózka nieprzeznaczonego do tego celu! Jedynie w usprawiedliwionych przypadkach, po uzyskaniu zgody jednostki dozoru technicznego, możliwe jest podnoszenie osób na specjalnych platformach roboczych nasuwanych na widły wózka.

Pamiętaj podczas pracy z wózkiem należy:

  • Jeździć z ładunkiem skierowanym w górę wzniesienia.
  • Zachować bezpieczną prędkość jak również dostosować ją do warunków w jakich się pracuje (np. śliskość podłoża).
  • Jeździć wózkiem z widłami opuszczonymi i masztem pochylonym „na siebie”.
  • Zachować bezpieczną odległość od elementów stałych hali, budynku oraz od innych urządzeń poruszających się po tej samej drodze.
  • sprawdzić czy jest podjazd lub rampa są odpowiednio zabezpieczo­ne.

Zakończenie pracy
Obsługujący wózek widłowy powinien odprowadzić wózek widłowy w wyznaczone miejsce stałego postoju dla wózków, oraz opuścić całkowicie widły i zaciągnąć hamulec postojowy, jak również wyjąć kluczyk ze stacyjki. Należy pamiętać, aby nie parkować wózka na pochyłościach i w miejscach o nieznanej wytrzymałości podłoża.