Uprawnienia do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia można uzyskać w jednostce dozoru technicznego, np. w UDT. Zaświadczenie kwalifikacyjne  wydawane jest zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania wymaganych kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Obowiązki konserwatora
Do obowiązków konserwatora należy w szczególności praca zgodna z instrukcją eksploatacji. Konserwator powinien dokonywać przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego (UTB)  w zakresie i terminach określonych w instrukcji eksploatacji. Po za tym należy systematycznie kontrolować stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań. Należy również sprawdzać działanie elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych, jak również działanie urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych. Do obowiązku konserwatora należy również sprawdzanie prawidłowości obsługi UTB.

Konserwator nie rzadziej niż co 12 miesięcy (jeżeli instrukcja eksploatacji nie zawiera innych terminów) powinien sprawdzać poprzez oględziny stan konstrukcji nośnej, w szczegól­ności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych. Jak również stan instalacji ochrony przeciwpora­żeniowej.

Osoba odpowiedzialna za konserwację UTB na bieżąco powinna niwelować usterki i inne nieprawidłowości w działaniu urządzeń. Powinien być prowadzony dziennik konserwacji, a wyniki konserwacji i wykonywanych czynności powinny być w nim zapisane.

Jeżeli UTB wykazuje nieprawidłowości należy jak najszybciej powiadomić eksploatującego o wadach urządzenia, zwłaszcza tych, które wyłączają urządzenie z eksploatacji. Wszelkie prace konserwatora wymagają odnotowania z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji, jak również wyniki przeglądów i wyko­nywanych czynności.

Osoba odpowiedzialna za konserwację UTB,  w ramach bieżącego usuwania usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia może bez uzgodnienia z właściwym organem jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB. Takich zmian może dokonać jeżeli mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane ( i są zgodne z par. 24 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w rozporządzeniu, o ile producent  nie określa inaczej.

Warto pamiętać, że wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicz­nym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 0 2012 poz. 1468).

Eksploatujący powinien posiadać decyzję zezwalająca na eksploatację wózka, wydawaną przez inspektora dozoru technicznego. Decyzja taka jest wydawana po złożeniu kompletu dokumentów przez właściciela wózka, przeprowadzeniu badania technicznego i wykonaniu czynności sprawdzających w jednostce dozoru technicznego.