Podstawowym narzędziem pracy w magazynach czy halach produkcyjnych są wózki jezdniowe widłowe. Ich zadaniem jest sprawne i bezpieczne przemieszczanie ładunków. Od 10 sierpnia tego roku,  będą obowiązywały nowe zasady w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Pracodawcy będą musieli zwrócić szczególną uwagę jakie uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych posiadają ich pracownicy.

Zezwolenia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wystawione przez pracodawcę już wkrótce stracą ważność, a co za tym idzie szkolenia na wózki widłowe nie zakończone egzaminem UDT będą bezwartościowe. 

Zaświadczenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzające kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych zachowują ważność bezterminowo. Natomiast imienne zezwolenia potwierdzające kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych będą ważne tylko terminowo:

  • wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.,
  • wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,
  • wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Jak zatem widać, autorzy rozporządzenia jasno określili czas w jakim pracodawcy powinni zadbać o odpowiednie uprawnienia poszczególnych grup pracowników. Obowiązek ten, w praktyce jest rozłożony na kilka lat. Lecz już dziś warto stworzyć plan szkoleń, aby nie odkładać tego ważnego tematu na ostatnią chwilę.