Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) to zasadnicze akty prawne stanowiące o kwalifikacjach pracowników. Najczęściej świadectwa kwalifikacyjne są wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 (§ 4 ) nie są wymagane potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących: urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi oraz urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

Prace związane z eksploatacją
Osoby wykonujące prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci muszą  posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla rodzajów prac i stanowisk pracy związanych z eksploatacją.

Osoby zajmujące się eksploatacją powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

 1. a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 2. b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 3. c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 4. d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 5. e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;

Prace związane z dozorem
Pracownicy na stanowiskach dozoru również musza posiadać świadectwo kwalifikacyjne. Osoby zajmujące się dozorem,  do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Pracownicy na stanowiskach dozoru powinny znać:

 1. a) przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 2. b) przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 3. c) przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 4. d) przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 5. e) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 6. f) zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 7. g) zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 8. h) zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Posiadanie kwalifikacji wymagane jest do prac związanych z wykonywaniem czynności:

 • mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska — w zakresie obsługi;
 • związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci — w zakresie konserwacji;
 • związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego — w zakresie remontów;
 • niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci — w zakresie montażu;
 • niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci — w zakresie kontrolno-pomiarowym.