Wszystko o uprawnieniach SEP

Czym się różnią uprawnienia w zakresie Eksploatacji (np. E1) od uprawnień w zakresie Dozoru (np. D1)?

Rodzaj uprawnień powinien zostać dobrany w zależności od stanowiska pracy i rodzaju wykonywanych prac, a powinno się to odbyć w oparciu a aktualne przepisy, czyli:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 

Zgodnie z paragrafem 5.1:

 

„Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1) eksploatacji — do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

2) dozoru — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.”

W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że operatorzy / osoby bezpośrednio wykonujące prace związane np. z obsługą urządzeń elektrycznych, powinny mieć uprawnienia w zakresie Eksploatacji. Natomiast uprawnienia w zakresie Dozoru powinni posiadać przełożeni ww. osób lub osoby nadzorujące właściwą pracę urządzeń (najczęściej są to kierownicy i pracownicy utrzymania ruchu).

Kto może uzyskać uprawnienia SPE w zakresie Eksploatacji i Dozoru (np. E1 i D1)?

Uprawnienia może uzyskać każdy, kto zda egzamin kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ministra lub Szefa Agencji, o których mowa w art. 21a ustawy prawo energetyczne.

Jak długo trwa szkolenie? Kiedy organizowany jest egzamin kwalifikacyjny?

Aby uzyskać uprawnienia SEP dla pracowników naszych Klientów organizujemy szkolenie a następnie egzamin. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od zakresu uprawnień (co wynika z zakresu czynności i poziomu zagrożeń na stanowisku pracy). Zazwyczaj dla osób które odnawiają uprawnienia lub potrzebują uprawnień w podstawowym zakresie (np. SPE E1 do 1 kV), organizujemy jednodniowe szkolenie, które kończy się egzaminem kwalifikacyjnym (bezpośrednio po zajęciach).

Jak długo po egzaminie muszę czekać na dokument (uprawnienia)?

Przeciętny czas oczekiwania na uprawnienia wynosi od 1 do 2 tygodni od dnia egzaminu. W tym czasie komisja egzaminacyjna ma czas na sporządzenie protokołu z egzaminu oraz wystawiane są papierowe uprawnienia (które muszą posiadać pieczątkę i podpis).

Kto może zapisać się na szkolenie i egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia elektryczne / cieplne / gazowe?

Firma Well-Done.pl nie nie organizuje szkoleń otwartych i nie obsługuje Klientów indywidualnych i są to jedyne ograniczenia. Przy współpracy z Klientami biznesowymi, nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi np. o ilość pracowników zgłaszanych do przeszkolenia. W sytuacjach pilnych jesteśmy w stanie zorganizować zajęcia i egzamin w trybie ekspresowym (czas oczekiwania od zgłoszenia do egzaminu wynosi wówczas od 1 do 5 dni roboczych). Dla niewielkiej ilości uczestników (1-3 os.) oferujemy konsultacje indywidualne z wykładowcą + egzamin (nawet dla 1 os.).

Ile kosztuje egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia elektryczne / cieplne / gazowe?

Stawka za egzaminy zmienia się co roku i wynosi ona 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. W praktyce oznacza to, że 1 stycznia każdego roku stawka ta rośnie. I tak np. w 2017 r. wynosiła ona 200 zł, a od 1.01.2018 r. – 210 zł.
Istotną informacją jest także to, że opłata egzaminacyjna dotyczy każdego egzaminu z osobna, czyli jeśli np. kierownik utrzymania ruchu zdaje egzamin na uprawnienia elektryczne E1 i D1, wówczas opłata egzaminacyjna wyniesie 2 x 210 zł = 420 zł.


 

 


Masz jakieś pytania lub sugestie? Chcesz wiedzieć więcej?
– Napisz lub zadzwoń!

Wyślij zapytanie

zaufali

nam

zobacz wszystkich