Uprawnienia cieplne (E2, D2)

Well-Done.pl oferuje szkolenia przygotowujące do złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem instalacji, sieci i urządzeń energetycznych. Osoby, których praca wiąże się z powyższymi zajęciami muszą spełnić wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku.

Każdy kto obsługuje urządzenia, instalacje i sieci energetyczne musi posiadać uprawnienia energetyczne. Zarówno osoba, która konserwuje urządzenia, instalacje i sieci energetyczne musi mieć uprawnienia energetyczne. Kwalifikacje w postaci uprawnień musi posiadać monter, osoba remontującą czy modernizująca urządzenia, instalacje i sieci energetyczne. Również wykonywanie czynności kontrolno-pomiarowych możliwe jest tylko przez osoby posiadające uprawnienia energetyczne.

Co oferujemy?

Profesjonalne szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Stowarzyszenie Elektryków Polskich w zakresie eksploatacji (E) jak i dozoru (D)  następujących urządzeń / instalacji / sieci energetycznych:

  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
  • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
  • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
  • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
  • piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Tak więc, koniecznym dokumentem dla osób pracując na stanowisku eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych jest świadectwo kwalifikacyjne.

Warto pamiętać, że uprawnienia w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je systematycznie odnawiać.

Na szkoleniu przekazujemy konkretną wiedzę niezbędną aby uzyskać uprawnienia energetyczne Grupy II wydawane przez SEP i zdać egzamin przed komisją SEP. Na życzenie klienta organizujmy szkolenia i egzaminy na terenie firmy Klienta lub organizujemy szkolenia w uzgodnionym miejscu i czasie. W czasie szkolenia prowadzimy pełną dokumentację (listy obecności, ankiety oceniające szkolenie) oraz raport ze szkolenia w uzgodnionej z Klientem formie. Jesteśmy obecni w trakcie egzaminu, a po nim dostarczamy uprawnienia.

Oferujemy również darmowe doradztwo i reprezentowanie Klienta w kontaktach ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich w związku z urządzeniami, do których obsługi wymagane są uprawnienia.

Eksploatacja i dozór

Pracę z urządzeniami, instalacjami i sieciami możemy podzielić na ich eksploatację i dozór.

Aby pracować na stanowisku eksploatacji lub dozoru należy posiadać kwalifikacje potwierdzone egzaminem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Osoby zajmujące się eksploatacją powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;

Natomiast osoby pracując na stanowiskach dozoru powinny znać:

a) przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

b) przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

c) przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

d) przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

e) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,

f) zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

g) zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,

h) zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.