Uprawnienia elektryczne (E1, D1)

Praca z prądem wymaga odpowiednich kwalifikacji i wiedzy. Szczególną uwagę kładzie się na zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania jaki i instalowania odpowiednich instalacji czy urządzeń.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie szkolenia zawodowego. Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prowadzimy szkolenia pod okiem sprawdzonych i doświadczonych wykładowców.

Co oferujemy?

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich skierowane jest dla osób, które nie mają ukończonej żadnej szkoły technicznej. Szkolenie przygotuje uczestników do egzaminu ale również zdobywamy kompleksową wiedzę dotyczącą tzw. uprawnień elektrycznych.

Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych należą do uprawnień zawodowych obejmujących najszerszą grupę elektryków.

Oferujemy profesjonalne szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS (§ 5 ust. 1 ) określono, że eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy: eksploatacji i dozoru.
Praca eksploatacyjna (uprawnienia elektryczne E1) czyli prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
Natomiast do pracy z zakresu dozoru (uprawnienia elektryczne D1) zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Eksploatacja i dozór

Pracę z urządzeniami, instalacjami i sieciami dzielimy na ich eksploatację i dozór. Aby pracować na stanowisku eksploatacji lub dozoru należy posiadać kwalifikacje potwierdzone egzaminem Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Osoby zajmujące się eksploatacją powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;

 

Natomiast osoby pracując na stanowiskach dozoru powinny znać:

a) przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

b) przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

c) przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

d) przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

e) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,

f) zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

g) zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,

h) zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

 

Przekazujemy wiedzę dotyczącą eksploatacji (uprawnienia elektryczne E1) lub/ i dozoru (uprawnienia elektryczne D1) takich urządzeń / instalacji lub sieci elektroenergetycznych jak:

  • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

  • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

  • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

  • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW ;

  • Urządzenia elektrotermiczne;

  • Urządzenia do elektrolizy;

  • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

  • Elektryczna sieć trakcyjna;

  • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

  • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

 

Z należytą starannością podchodzimy do powierzonych nam zadań

Dbając o wygodę i cenny czas uczestników naszych kursów, dbamy nie tylko o kompleksową organizację szkoleń ale również egzaminu państwowego w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Prowadzimy pełną dokumentację szkoleniową (listy obecności, ankiety oceniające szkolenie, raport poszkoleniowy w uzgodnionej z Klientem formie). Na naszych barkach spoczywa skompletowanie wniosków, w imieniu Klienta złożenie podania o egzamin czy załatwienie płatność za egzamin. jesteśmy obecni w trakcie egzaminu, a po nim dostarczamy uprawnienia).

 

Warto zwrócić uwagę, że od 2017 roku zmieniły się przepisy i wszystkie uprawnienia, kiedyś nadane bezterminowo, utraciły ważność. Od tego czasu wszystkie świadectwa kwalifikacyjne kategorii D oraz E są ważne przez 5 lat od momentu ich uzyskania. Czyli co 5 lat należy przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, aby zachować swoje uprawnienia.